The communist/anarchist page!

First of all, let's make my ideological views clear.
Some of you might think it's very strange with me mixing two as different terms as "communism" and "anarchism". The reason for me doin that is:

(1) I am handling the true definition of communism. This is communism - the classless society wich should come true after the socialists stage in the marxist dialictics. I do NOT refer or encourage in any way the totalitarian dictatorship wich was a fact in the soviet union.

(2) My ideas is very strongly influenced by both Karl Marx and a lot of anarchist/syndicalist thinkers. From Marx I've been especially influenced by his research and conclusions regarding the capitalist system and from anarchists/syndicalists I have taken the solution (the society wich SHOULD be created). Marx never offered such an description of the wanted society.


Brothers and sisters, WAKE UP! The capitist society is a disease wich has to be cured. WHATEVER IT TAKES! And it has to be done NOW before it's too late. Everday more people are getting indoctrinated by the propaganda of their leaders,and the one who sees trough their lies, can't change anything because this "free" system don't allow it! The rich people are laughing when the poor, who lives in suburbs and ghettos (forced by the politicians), are killin eachother.

WE MUST UNITE IN THE FIGHT AGAINST OUR TRUE ENEMY - THE CAPITALISM!

Right now the situation is that they break our legs, and we say "thank you" when they offer us crutches!


SILENCED BY OPPRESSION - TIED BY THE ROPES OF DEMOCRACY!

Democracy? The meaning of democracy should be that the society is controlled and ruled by the people living there. So is not the case in any western "democracy". Very few people are realizing the fact that what we are living in is nothing but a dictatorship (with the "market" aka the capitalist system as the dictator) that lie to the people that they are the ones in controlled and that you can change the things that are wrong with democratic methods. The main method here is voting.

There is two things that people must understand to maintain another, better society.

First: The fact that I just mentioned: This is NOT a free, just and people-controlled society. It's controlled by the system capitalism. The capitalist system is built upon conflict between the two main classes: The capitalists (who is the ones who owns the means of production) and the working class (who work for salory). This conflict is built into the system, and is what the system breeds upon. The conflict also makes the poor even poorer and the rich richer wich reults in that the working class is increasing and the and the capitalists is decreasing in number (this is because of the fact that the money created in the process of production mainly goes to the capitaist, not to the worker wich is the one who produces). Working becomes degraded only to a mean of surviving by producing, not creating a product. The worker becomes a stranger to his product. He becomes a product. He becomes alienated and cannot evolve as a human being. This is NOT preferrable. We need a society controlled by the workers and not built on conflict but on concensus!

Second: This "democracy" cannot be fought by the methods that is conformed by the system. The system don't allow any actions threatening the system as legal. Therefor, in order to destroy the system, we must use "undemocratic" and illegal methods. Do not care about the police (the corrupt governments army against the people), judges, laws and shit. BURN THIS SYSTEM DOWN!

To free your mind we also have to free our bodies. The process of liberation is therefor depending both on direct actions and education. Understand what this system are and stands for (and spread this knowledge) and to prepare for the revolution that has to come. Do everything to make it more difficult for the system to work and finally help destroying it. Together we can make a difference. Unite, fight and educate!


ETT ANNORLUNDA SAMHÄLLE - av mig. Från början en hemtenta i Teoretisk Filosofi. Här beskrivs ett anarkistiskt samhälle.

Here is a description of a Anarchistic society written by me. Unfortunatly only in Swedish...


Grundläggande ideologi - Inledning

Det samhälle jag här skall måla upp skiljer sig starkt ifrån det västerländska ideal som är ett faktum i hela den industrialiserade världen. Det föreliggande samhället grundar sig på att en stat skall styra landet, denna stat skall i sin tur kontrolleras utav folket i landet genom en vald skara representanter. Den ekonomiska delen styrs utav ett till mesta delen kvantitativ ekonomiskt tänkande - Utbud och efterfrågan. Varor skall produceras utav lönearbetare som köper varor vilket leder till profit för produktionsmedelsägarna och genom detta kan mer pengar investeras i produktionen och ännu fler varor köpas. Eftersom det mänskliga behovet i stort måste betraktas som konstant, vi behöver helt enkelt inte hur mycket prylar som helst, måste konstlade behov skapas för att profiten (mervärdet) skall kunna fortsätta att ökas, vilket är hela tanken i det kapitalistiska systemet.

För både miljön och människors egna liv får denna profitsträvan fruktansvärda konsekvenser - man skyddar bara miljön om det leder till en kortsiktig ekonomisk vinst, vilket det ur en kvantitativ synvinkel knappast någonsin gör och alltså så åsidosätts naturens behov vid en rådande kapitalism. Och för människorna själva kan det knappast anses sunt att göra dem till maskiner då de jobbar. De deltar i allt mer specialiserade arbetsprocesser, som avlönas, inte med det skapade, utan med lön, en lön som är långt lägre än den vinst arbetsgivaren gör på individens produktion. Produktion, skapande, reduceras till ett nödvändigt ont utan kontakt med någon som helst kreativitet. Och är inte kreativitet det som gör att vi skiljer oss från tex viljelösa datorer? Också det att vi faktiskt inte direkt styr våra egna liv (det sköts ju som sagt på representativ väg) påverkar individen negativt. Ansvar kan vara jobbigt, men utan ansvar, och framförallt möjligheten att ta detta ansvar, fråntas du inte en grundläggande känsla av individualism? Av att vara en människa till skillnad från att vara människa. Varje människa är unik, och kan inte grupperas ihop med en art helt. Förmynderiet genom staten skapar en känsla av att du inte är någon speciell. En i mängden som definitivt inte stämmer, eller får dig att må bra.

Systemet bygger på konflikter mellan invånarna i systemet. De måste kämpa mot varandra för att överleva. Detta föder ideal såsom att maktsträvan helgar mer eller mindre alla medel. Egoism och girighet premieras. Det är denna genomströmning av konkurransideal som gör att människor hela tiden måste genomgå någon form utav utveckling, gå framåt, inom alla områden (ex teknologi, vetenskap, yrkesliv, boende etc). Följaktligen är det denna konflikt inom samhället som gör att ekologin, och människorna, utarmas genom den konstlade löneproduktionsstrukturen. Det är ju dessa ideal som föder den.

Det samhälle jag vill visa här är ett samhälle som bygger på individerna själva. På individens frihet att bestämma över sig själv, men i ett kollektivt perspektiv. Den individuella friheten får aldrig kränka kollektivets behov. Och då talar jag naturligtvis inte i behov av den konstlade sort som så starkt präglar behovstänkandet i dagens västerländska samhälle. Här behöver vi 2 TV-apparater, 2 videos, dator, lyxmat, alkohol, mixer, mikrovågsugn etc för att må bra, så måste det inte vara. Nu tänker jag på de saker som verkligen gör att vi mår bra. Exakt vad våra grundläggande behov är kan jag väl inte svara helt på, men klart anser jag det i alla fall vara att det inte ingår saker som de ovanstående. Jag tror att våra behov är dels de av objektiv natur och dels de utav subjektiv natur. De objektiva behoven är sådana behov som är biologiska - mat, vätska, värme etc. Möjligen ingår också sexuella behov här, men det är svårt att säga om dessa behov härstammar från sociala intryck eller sant biologiska behov. De subjektiva behoven är de behov som skiljer sig från människa till människa. Det viktigaste här anser jag vara behovet att ta ansvar för sig själv. Att bestämma över sig själv. Och behovet att vara kreativ. Att skapa. Exakt vad detta innebär varierar för varje individ, men jag tror att behoven finns där hos alla.

Det är genom att inte lägga en tanke vid förverkligandet av dessa behov hos alla individer som det (kapitalistiska) västerländska systemet skapar överproduktion, lönearbete, kvantitativitet och därmed misslyckas med att få lyckliga, välmående människor och en bevarad, spirande natur - och glada människor och glad natur kan vi väl enas om är eftersträvansvärt före motsatsen?

Okej, vi bör alltså försöka att skapa ett samhälle där invånarna inte bara kan få sina objektiva behov tillfredsställda utan även deras behov utav medbestämmande och kreativitet. Hur görs detta? Nyckeln ligger i ett statslöst, penninglöst, småskaligt, konsensussamhälle. Hur detta skulle kunna se ut skall jag beskriva nedan.

Individens frihet & kollektivets välmående

Statslöshet

En av de allra viktigaste förutsättningarna för att ett samhälle skall kunna lyckas med de mål som jag satt som målen för detta samhälle är att individen har möjlighet att kunna påverka de delar av samhället han själv deltar i. Den viktigaste aspekten för detta är statens avskaffande. Ett samhälle med en stat kan inte någonsin ge individen utrymme för egna beslut. Staten motsvarar inte detta samhälles kollektiv, utan representerar den externa makten. Finns det en stat (och därmed representativt deltagande i de direkta beslutsprocesserna i denna) finns inte konsensus, och det var ju själva målet för detta samhälle. Makten får inte vara skjuten från individen såsom i en statlig hierarki. Inga hierarkier alls får råda! Alla måste vara jämlika för att ingen konkurrens skall uppstå mellan invånarna. Byråkratiska och hierarkiska organisationer leder alltid, såsom Roberto Michels visade, genom Oligarkins järnhårda lag , till maktkoncentration i toppen. Följaktligen - Staten måste avskaffas.

Religion

Religion innefattar att inordna verkligheten i hierarkier. Att erkänna en gud som ett högre väsen innebär att erkänna ett styre som övergår människan. Denna tanke är, liksom tanken på staten, inte förenlig med försöket att skapa ett individualiserat konsensussamhälle. Därmed får inte religion förekomma. Denna religionsfrihet skall dock inte komma från censur. Och hur skulle den kunna komma därifrån? Staten, som är den organisation som skulle kunna komma med generella förbud, finns ju inte. Denna religionsfrihet kommer ifrån det faktum att individerna inte bara inser att de är fria att bestämma över deras egna liv, utan att ingen annan kommer att göra det. Inte heller gud. Utan hierarkier måste individen själv påverka och skapa sitt eget samhälle vilket leder till den flexibilitet, kvalitativitet och kreativitet som vi önskar.

Konsensus

Beslut fattas av kollektivet. Dessa kollektiv är inte så stora. Ungefär så stora som en nuvarande grannskapsenhet. Ett bostadsområde. Detta gör att beslutsprocessen går smidigt med direkt demokrati som modell. I och med att alla i ett sådant kollektiv mer eller mindre känner varandra kommer hänsyn till alla medlemmar att tagas (likheter med John Rawls idéer om ett drömsamhälle bakom en okunnighetens slöja i en ursprungssituation kan här spåras, men här förnekas vertikal stratifiering totalt. Dvs det samhälle som uppstår är det som bäst gynnar alla). Kollektiven måste också samarbeta med varandra och ha en naturlig rörelse inom de olika positionerna (olika yrken, olika uppgifter). Denna konsensus kommer att ge positiva effekter på den sociala avvikelsen (i detta fall: läs kriminaliteten) i samhället. Mer eller mindre alla avvikelseteorier som rör brottslighet utgår ifrån att människan inte är kriminell från födseln. Detta är något som skapas på social väg . Då konkurrens inte finns på samma sätt, och denna egoism och konkurrenstanke inte sprids på samma sätt från födseln, utan istället en idé om samarbete så bör brottsligheten minska kraftigt. Att människorna själva är med och skapar reglerna och det faktum, som jag kommer till senare, att ekonomisk vinning är omöjligt bör också de bidraga till den mer stabila samhällsordningen. Som inte är en påtvingad ordning (som den nuvarande - Lagar skapas för att upprätthålla ordningen. Dessa lagar skapas inte av hela folket utan av en minoritet och upprätthålls av en minoritet) utan en ordning vald av invånarna. Vissa likheter kan ses till, ursprungligen Hobbes idé, om samhällskontrakt. Fast dessa kontrakt uppdateras hela tiden, vilket gör alla nya deltagare delaktiga i de gamla besluten.

Resurshushållande

Inom produktionen/industrin

Produktionen skall planeras enligt de behov (objektiva och subjektiva) som vi verkligen har. Varken mer eller mindre. Eftersom de behov vi faktiskt har för att må bra knappast motsvarar de vi har idag skulle vi få se en rejäl minskning utav energiförbrukning (och därigenom en minskning av miljöförstöring) och en minskning av råvarubehovet (och även därigenom en avlastning av förbrukningen av jordens resurser). Eftersom produktionen inte skulle gå för fullt skulle detta leda till mer fritid för de som är sysselsatta med detta. Ett starkt samarbete mellan kollektiven gör att varje kollektiv inte behöver vara självförsörjande, utan man byter sinsemellan de produkter som varje kollektiv tar fram. Detta utbyte sker helt utan krav på finansiell ersättning eftersom detta inte behövs. Har man vad som behövs så behövs inte pengar och hela samhället genomsyras ju utav ickekonkurrens som ideal. Detta har också lett till ett:

Avskaffandet av pengar

Med en finansiell ekonomi föds ett kvantitativt tänkande som ger upphov till svåra faror vid omhändertagandet av naturen och dess innevånare. Att arbeta med siffror gör att man lätt fastnar i tabellernas och beräkningarnas värld. Man glömmer bort att se på vilka kvalitativa sätt ett beslut påverkar dess berörda delar. Detta har i det västerländska samhället gått så långt att man i princip bara följer siffrornas lagar. Om siffrorna visar på positiva samband så är ett beslut bra, annars dåligt. Men vi vet ju att siffror knappast kan användas till att visa kvalitativa samband. Samband som har med mer svårdefinierade saker att göra. Nämligen känslor. Detta gör att människans behov åsidosätts i beslutsprocessen, och leder, som vi ser i dagens samhälle, till att människorna mår dåligt. Ekonomiska fördelar kör över mänskliga behov. På samma sätt tenderar den kvantitativa ekonomin att tänka starkt kortsiktigt. Vid möjligheten till en snabb vinst tar man inte först reda på hur denna handling kommer att påverka ur ett långsiktigt perspektiv. Detta leder både till mer negativa effekter vid behandlandet av människan (och djuren skall påpekas) liksom ett systematiskt nedbrytande av naturen. I dagens samhälle har vi kommet så långt i detta nedbrytande att en del hävdar att vi gått över gränsen för vad naturen någonsin kommer att kunna läka.

Men inte bara avskaffandet av pengar är gjort, hela tanken på äganderätt är avskaffad. Som det är nu äger kollektivet allt, och inget. Dvs alla äger allt. Detta, plus det faktum att den tidigare produktionen varit en överproduktion, ger effekten att alla har tillräckligt med "ägodelar". Ägodelar som nu bara är saker som får begagnas av alla.

Som tidigare nämnt är denna kvantitativisering någonting som med nödvändighet uppstår av kapitalismen och konkurrenstanken. Man måste öka den kortsiktiga vinsten, till vilket pris som helst.

Föda

Även födan är en viktig sak som har påverkats för att vi ska få nöjd natur och nöjda människor/djur. Födan i detta samhälle är vegetarianisk. Detta av flera olika orsaker , men jag ska ta upp de viktigaste. Hungersnöden i världen är ett. 1989 dog 20 millioner på grund av undernäring. Om man skulle minska köttkonsumptionen i USA med 10% skulle man kunna ge 100 miljoner människor tillräcklig föda. Dessa fantastiska siffror kommer av att det är ett enormt resursslöseri att låta bra föda gå igenom djur för att bli dålig föda. Man beräknar att man genom att äta djurets kött istället för att äta djurets originalmat förlorar 90% av proteinet. Ett annat exempel är att man på en acre kan odla ungefär 20.000 kilo potatis/år. Motsvarande vikt i biffar blir ungefär 125 kilo/år. Också för miljöförstöringen har den vegetariska födan stora fördelar. Bla i bekämpningen mot växthuseffekten. Växthuseffekten orsakas av förbränning av fissila bränslen. Förbränningen av sådana är 3 gånger så hög vid produktion av en köttcentrerad föda mot en vegetarisk sådan. Vatten går också åt i massor vid köttproduktion. Vatten är i vårat samhälle på väg att bli en bristvara, och en av anledningarna att människor dör i U-länder är pga vätskebrist.

Forskning och undervisning

Forskningen är inriktad på att utnyttja de resurser som redan finns, inte mer effektivt, utan på ett sätt som gagnar djur och natur på ett bättre sätt. Den har tagit en riktning lite ifrån det naturvetenskapliga området för att fokusera på ämnen inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området. Detta för att göra samhället bättre, genom att studera och evaluera dessa resultat. Det läggs stor vikt vid att göra resultaten av forskningen kända för den stora allmänheten. Detta eftersom det är den stora allmänheten som styr samhället, inte ett fåtal experter. Angående undervisningen läggs mycket stor vikt vid att försöka presentera kunskap så objektiv som möjligt, och att göra befolkningen som helhet mer kunnig. Det råder inte samma specialisering som vi kan se i dagens "moderna" samhälle.

Småskalighet & internationalism

Småskalighet är något som är av stor vikt för att detta samhälle ska fungera. Allt kan inte centralstyras från de stora städerna (naturligtvis, eftersom ingenting "styrs" av någon speciell person. Alla deltar i den styrningen). Följaktligen motverkas urbanism, och utflyttande ur de stora städerna uppmuntras. Även i de stora städerna är dessa indelade i större grad. Detta efter det kollektiv man är del av, så att städerna endast blir en aspekt på en mångfald utav kollektiv. Spridningen av olika typer av människor och sätt att tänka är mycket stor, dvs varje kollektiv är en mångfald utav detta. Detta ger en fördel vid åstadkommandet av nya beslut, eftersom flera sätt att tänka naturligtvis kan belysa flera aspekter med en tanke, och därigenom få en fullständigare utvärdering före ett beslut.

I de små samhällena finns industrier som är speciellt lämpade för just denna belägenhet. Delar som måste tillverkas med andra produktionsformer förs till nästa fabrik. Naturligtvis helt utan ersättning eftersom privatägande är avskaffat vore det helt meningslöst. Det räcker med att tillräckligt med saker blir producerade så att det kollektivet kan få del av denna tillräckliga produktion.

Slutord

Följaktligen: För att skapa ett samhälle som kan tillgodose de behov som människan verkligen har för att må bra, för att kunna tillräckligt respektera och ta hand om naturen och för att kunna ge de övriga djuren möjlighet att leva de liv som de borde måste vi alltså omforma hela samhällets ideal. Från det kortsiktigt egoistiska, konflikttänkandet och kvantitativa till ett fritt, rättvist, jämlikt och sunt. Detta görs alltså huvudsakligen genom att ta bort staten, religionen, byråkratin - överhuvud taget ta bort hindret för att den individuella människan skall kunna vara herre över sig själv, dvs alla hierarkier. Ta bort begreppet äganderätt och ersätta det med en allomfattande sådan. Som en känd person sa: "Ägande är stöld" . Med ägande och pengar kan vi aldrig få till det samhället. Produktionen måste också anpassas till vad vi verkligen behöver producera, inte göra som nu producera bara för att få produktionen så stor som möjligt (för att få så mycket vinst som möjligt). Vad gäller födan måste vi gå över till vegetarianism för att rädda naturen och människan från långsam utrotning. Nyckelordet är alltså: konsensus.

(Fotnoterna är tyvärr inte med här)
A system maintaining the social injustices that that this society haves cannot be called a working system.

THE SYSTEM IS ILL! ...LET'S CURE IT!


Back to Martin's homepage